วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดลานคา   มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษาวัฒนธรรมวิถีไทยวิถีพอเพียงและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ


ปรัชญา

ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และคุณธรรมได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการมีส่วนร่วมที่กระตุ้นความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีระบบ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวัฒนธรรมวิถีไทยวิถีพอเพียง
2. พัฒนาผู้บริหารและครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งนวัตกรรมดีเด่น
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีจิตสาธารณะและสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ


เป้าหมาย

1. เป็นหนึ่งในโรงเรียนผู้นำวิชาการ คุณธรรมวิถีไทย วิถีพอเพียง และเทคโนโลยี
2. หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งนวัตกรรมดีเด่น
3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
6. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจและภาคภูมิใจในความเป็นโรงเรียนวัดลานคา

 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดลานคา
ยิ้มไหว้ ทักทาย "ธรรมสวัสดี"


เอกลักษณ์โรงเรียน

วิถีไทย

คำขวัญโรงเรียนวัดลานคา
เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
พุทธบูชา

 

กลับหน้าหลัก