วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ

          บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
          อานุภาพของความเพียรจะช่วยแปรเปลี่ยนอะไรๆ ให้ดีขึ้น  เช่น ยากก็จะเป็นง่าย  ไกลก็จะเป็นใกล้ หนักก็จะเป็นเบา  หมดหวังก็จะกลับมามีหวัง ที่ซบเซาก็จะกลายเป็นสดใสยิ่งขึ้น  จะช่วยให้ถึงที่หมายตามความปรารถนา  สมดังคำที่ว่า  สำเร็จเมื่อคิด  สัมฤทธิ์เมื่อพยายาม  ซึ่งเป็นคุณธรรมช่วยให้เข้มแข็งอดทน ไม่ฝ่อ  ไม่ท้อแท้แม้ยามประสบกับความทุกข์
         สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงเป็นยอดแห่งบุรุษผู้พากเพียร  นับแต่ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะผู้บริบูรณ์ออกบำเพ็ญเพียร  เพื่อแสวงหาโมกขธรรมความพ้นทุกข์ถึง 6 ปี  จึงจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  จากนั้นทรงเพียรประกาศพระศาสนา  ตลอด 45  พรรษา ความพากเพียรของพระองค์นั้นเป็นไปอย่างยิ่งยวด  กล่าวได้ว่า  "ทรงเดินกลางดอน  นอนกลางดิน  กินกลางทราย  และก็ตายกลางป่า  โดยแท้"  แต่พระองค์หาได้ทรงย่อท้อไม่
         ฉะนั้นเมื่อเกิดทุกข์เป็นคนแล้วต้องควรพยายามไปจนกว่าสิ่งที่หมายจะสำเร็จ  มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า  ตอนต้นสู้ทนทุกข์  จะได้สุขเมื่อตอนปลาย  ตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือ  จะเป็นสุขก็ต้องทุกข์  ลงทุนก่อน  จะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสม  และอดออมวันนี้  เพื่อมั่งมีในวันหน้า  คนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์  จะอาภัพยากได้หลายสถาน  พายเถิดพ่ออย่ารั้งรอพาย  ตะวันจะสาย  ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า......  แต่ละบทล้วนสอนให้รู้จักใช้ความเพียรเป้นบัตรเบิกทางสู่ความสมหวังทั้งสิ้น


พระครูถาวรศีลวัตร
เจ้าอาวาสวัดลานคา

กลับหน้าหลัก