ประวัติโรงเรียนวัดลานคา

 

โรงเรียนวัดลานคา   ตั้งอยู่เลขที่   18  หมู่ที่   10    ตำบลดอนตูม      อำเภอบางเลน     จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์   0-3499-3242-3   โทรสาร 0-3499-3242    สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2478  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่   1-2  เท่านั้นเพียงชั้นเดียว   มีนักเรียนทั้งหมด   97  คน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3     มีนักเรียนทั้งหมด   354  คน   เป็นนักเรียนชาย   201  คน    และเป็นนักเรียนหญิง   153  คน   มีห้องเรียนทั้งหมด   12 ห้อง   จัดเป็นชั้นละ   1  ห้องเรียน   (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็น 2 ห้องเรียน) อนุบาล มีชั้นละ 1 ห้องเรียน
                ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน   คือ   นางศิวิไล ทีคำ ครูอาจารย์ในโรงเรียนมีจำนวน   ทั้งหมด   16  คน   เป็นหญิง   14   คน   เป็นชาย   2  คน   ส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   10 คน   ปริญญาโท  6  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน    นักการภารโรง   1  คน
                อาคารเรียนมีทั้งหมด   4  หลัง   อาคารคอนกรีตสองชั้น   2  หลัง อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 4 ห้องเรียน อาคารคอนกรีตสามชั้น   1  หลัง   สนามกีฬาหน้าโรงเรียน   1  สนาม     มีห้องสมุดขนาดกลาง   2  ห้อง   มีห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้อง      ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40  เครื่อง   ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย   1 ห้อง   มีห้องพยาบาล 1  ห้องเป็นห้องพักนักเรียนที่ป่วย   มีอาคารเอนกประสงค์   1  หลัง   ปัจจุบันใช้เป็น    โรงอาหารและมีอาคารเรียนแบบชั่วคราว   2  หลัง
              
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานธุรการ 15 เครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์   สำหรับนักเรียน   40   เครื่อง

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนวัดลานคา

มีจำนวนทั้งหมด   4 หมู่บ้าน   คือ

                1.  หมู่บ้านไผ่งาม     หมู่ที่   3   ตำบลดอนตูม    อำเภอบางเลน  
                2.  หมู่บ้านลานคา     หมู่ที่ 10   ตำบลดอนตูม    อำเภอบางเลน
                3.  หมู่บ้านไผ่หูช้าง   หมู่ที่   2   ตำบลไผ่หูช้าง   อำเภอบางเลน
                4. หมู่บ้านไผ่หูช้าง   หมู่ที่    3   ตำบลไผ่หูช้าง   อำเภอบางเลน
                อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 23.6
จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนระดับก่อนประถมทั้งหมด   17 คน    คิดเป็นร้อยละ   13.82
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการระดับก่อนประถมทั้งหมด   17 คน   คิดเป็นร้อยละ   13.82
จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนระดับประถมศึกษาทั้งหมด   89  คน   คิดเป็นร้อยละ   18.35
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการระดับประถมศึกษาขาดแคลน   28 คน   คิดเป็นร้อยละ   7.91
จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 8 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.02
               
                สภาพของชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนนั้นแวดล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม มีประชากรในหมู่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ประมาณ 2,000 คนและมีส่วนหนึ่งที่เป็นแรงงานอพยพเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทย   เชื้อชาติไทย   และนับถือศาสนาพุทธ    ร้อยละ 95  มีอาชีพเกษตรกรรม       ซึ่งจะมีทั้งการทำนา    เลี้ยงไก่    เลี้ยงกุ้งและทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม    สภาพเศรษฐกิจรายได้ของประชากรต่อครอบครัวเท่ากับ   25,000  บาทต่อปี     ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการสนับสนุนทางด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดบ้างเล็กน้อย

เส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ   จะค่อนข้างมีความสะดวกสบาย    พอสมควรเนื่องจากถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง   และทำให้ระบบการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร     เป็นไปอย่างรวดเร็วและทำให้สภาพสังคมภายในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น

 

กลับหน้าหลัก