บุคลากรโรงเรียนวัดลานคา

นางศิวิไล ทีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา

ข้าราชการครู

นางนันทนา    พรมบุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา / พลศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวเกศวรี    ในเรือน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
งานวิถีพุทธ
นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้างานพัสดุ
นายไพศาล    สังข์ศิลป์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางชนม์พิชา  ขันธวิธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน์
นางสาวสายพิณ    ปลดอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
งานบุคลากร /สหกรณ์
นางธัญรดี    บัวบาน
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ/ดนตรี
งานวัดผลและประเมินผลมัธยมศึกษา
นางสาวนวลจันทร์    โพธิ์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานวัดและประเมินผลประถมศึกษา

นางสาวอิ่มทิพย์   อนิศดา
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวลัดดา  คล้ายจันทร์พงษ์
เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน
นางนันทกา    พงษ์กี่
เจ้าหน้าที่การเงิน / งานอนามัยโรงเรียน
นายวิพัฒน์    นามปัญญา
งานอนามัยโรงเรียน

นางรัตนาภรณ์    ปลอดดี
หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
หัวหน้าวิชาการอนุบาล
นางสาวกุสาวดี    ลาภลมูล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนุชนาฏ    พาสนไกรศร
หัวหน้างานห้องสมุด/ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวอัมพวัน  ค้าขาย
งานวิถีพุทธ
     
นางสาวศานตมล  ดอนม่วงไพร
ผู้ช่วยงานพัสดุ
     

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ / ครูอัตราจ้าง / นักการภารโรง

นางสาวอิงค์รัศม์   ธีระธนิตวงษ์
ครูธุรการ
นางสาวภูสุดา  นุตจรัส    
ครูอัตราจ้างอนุบาล
นายบุญมาก  ก้อนทอง
นักการภารโรง

   กลับหน้าหลัก