แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดลานคาและเขตบริการ

เลขที่ 18 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แผนผังโรงเรียนวัดลานคา


แผนผังโรงเรียนวัดลานคา

1/1 อาคารเรียน สปช. (อาคารถาวรศีลวัตร)
1/2 อาคารเรียน สปช. 105/29 (อาคารคอมพิวเตอร์)
1/3 อาคารเรียน สปช. 2/28
1/4 อาคารเรียน ถาวรศีลวัตร
 1. สนามฟุตบอล
 2. สนามฟุตซอล
 3. บ้านพักนักการภารโรง
 4. บ้านพักครู
 5. โรงเพาะเห็ด
 6. ห้องสมุดโรงเรียน
 7. แปลงผักกางมุ้ง
 8. ห้องส้วมข้างหลังห้องสมุด
 9. สนามกีฬาเอนกประสงค์
 10. ส้วมหลังอาคารเรียน สปช. 105/29 (อาคารคอมพิวเตอร์)
 11. สวนหย่อม
 12. สนามเด็กเล่นอนุบาล
 13. บ่อเลี้ยงปลา
 14. ห้องส้วมมัธยม
 15. ห้องดนตรี
 16. สนามบาส
 17. อาคารเอนกประสงค์
 18. ห้องส้วมหลังสนามบาล
 19. ห้องส้วมข้างโรงอาหาร
 20. ศาลาแดง


หน้าหลัก