ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนวัดลานคา

 

ชื่อ       นางศิวิไล          ทีคำ  
เกิด      18    กรกฎาคม      2505     ที่อำเภอเมือง      จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. ประวัติการจบการศึกษา
พ.ศ. 2529 จบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดธรรมจักร
พ.ศ. 2524 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
พ.ศ. 2528  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2535 สำเร็จการศึกษาปริญญาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประวัติการรับราชการ

  ปี พ.ศ. ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2529 ทดลองปฏิบัติราชการ โรงเรียนบ้านซับเจริญ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2530  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านซับเจริญ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  พ.ศ. 2532   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2535 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2539 อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2546 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลาดเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

รางวัลเกียรติยศของผู้บริหารสถานศึกษา

1. เป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม ร.ร. ขนาดเล็ก
2. เป็นผู้บริหารระดับดีเด่น ร.ร. ขนาดกลาง
3. รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี
5. รางวัลครูดีไม่มีอบาย
7. เป็นผู้บริหารดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
8. เป็นผู้ดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อยระดับดีมาก
9. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 1 เหรียญทอง ระดับภาค 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่
10.ผู้บริหารดีเด่น โครงการห้องเรียนสีขาวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11.รางวัลชมเชยคุรุสภา ประจำปี 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

กลับหน้าหลัก