คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลานคา

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (2 รูป)

พระครูถาวรศีลวัตร
กรรมการ
พระวิรัช    อภิปญโญ
กรรมการ

 

 

คณะประธานกรรมการ

 1
นางสาวกฤติกา   วงษ์ชื่น ประธานกรรมการ
2
นายธงชัยศิลป์     ประมวลทอง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3
นางนันทนา    พรมบุ กรรมการผู้แทนครู
4
นางสุดา   สามทองกล่ำ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5
นายชินวัตร   เสือโตใหญ่ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6
นายวิรัตน์     ขำวงษ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7
พระครูถาวรศีลวัตร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8
พระวิรัช   อภิปญโญ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  6  ท่าน

 1
นายวิระ     เปี่ยมอินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2
นายไพศาล   สังข์สมุทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3
นายเสน่ห์   มณีโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4
นายทวี   เปี่ยมอินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นายอำนวย  มณีโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายสุพรรณ   แย้มยินดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นางศิวิไล      ทีคำ  (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา)
กรรมการและเลขานุการ

 


กลับหน้าหลัก