เกียรติประวัติโรงเรียนที่น่าภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา

รางวัล

ปีการศึกษา   ๒๕๔๖  

- ได้รับรางวัล เกียรติบัตรมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเงิน ของกระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับโล่โรงเรียนเกียรติยศดีเด่นรองชนะเลิศ “ แผนกลยุทธ์โรงเรียน ” จากมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

ปีการศึกษา   ๒๕๔๗  

- ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมดีเด่นจาก อธิกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนสอบนักธรรมศึกษา ตรี  โท  เอก  ได้รวม ๑๓๓ คน

ปีการศึกษา   ๒๕๔๘  

- นักเรียนประกวดความสามารถทางวิชาการได้ชนะเลิศระดับอำเภอ กว่า ๑๐ รางวัล
- นักเรียนสอบนักธรรมศึกษา ตรี  โท  เอก ได้รวม ๑๕๒ คน

ปีการศึกษา   ๒๕๔๙

- ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับรางวัล “ โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ” ของสำนักงานพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒
- นากจากนี้ นายชูศักดิ์   ชาญช่าง ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น พร้อมคณะครูอีก ๔ ท่านด้วย
- ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงเรียนทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) ในระดับดีมาก ๑๑ มาตรฐาน นอกนั้นอยู่ในระดับดี “ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ”

ปีการศึกษา   ๒๕๕๐

- ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศึกษาจาก สมศ. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
- ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายห้องสมุดชีวิต
- ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม สุขภาพ(ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ)
- ได้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา รุ่น ๒

ปีการศึกษา   ๒๕๕๑

- ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี ๒๕๕๑
- ได้รับเกียรติบัตร “ โครงการเด็กไทยทำได้ (อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี) ” ของสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
- นายชูศักดิ์   ชาญช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัล “ เพชรแผ่นดิน ” สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ด้วย

ปีการศึกษา   ๒๕๕๒

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒
- นายชูศักดิ์   ชาญช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “ ผู้บริหารต้นแบบความดี ” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ และ นางรัตนาภรณ์  ปลอดดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “ ครูต้นแบบความดี ” ด้วย
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม กว่า ๓๐ รางวัล

ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ป.๑ - ป.-๓
๒. ละครประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. การจัดค่ายพักแรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔. เพลงกล่อมเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๕. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
๖. การแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ระดับประถมศึกษา
๗. การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. การแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา
๓. การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา   ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลานคาได้รับรางวัล  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ อยู่ในลำดับที่ ๒ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑
๑. ปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัย
๒. ประติมากรรมลอยตัวระดับประถมศึกษา
๓. จักสานไม้ไผ่ระดับประถมศึกษา
๔. โครงงานอาขีพระดับประถมศึกษา
๕. การแปรรูปอาหารระดับประถมศึกษา
๖. การแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษา
๗. การเล่านิทาน (Story Teling)
๘. การจัดสวนถาดชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษา
********************************************************************
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑
๑. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับประถมศึกษา
๒. โครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษา
๓. เขียนเรียงความและคัดลายมือ
********************************************************************
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑
๑. ศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษา
๒. ประติมากรรมลอยตัวระดับชั้นมัธยมศึกษา
๓. วาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษา
********************************************************************
รางวัลชมเชยในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑
๑. การพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา   ๒๕๕๕

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
๑. การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้นประถมศึกษา
๒. ประติมากรรมลอยตัวระดับชั้นมัธยมศึกษา
๓. ละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๔. อาหารจานเดียว (ประเภทเส้น) อาหารหวาน ขนมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
********************************************************************
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
๑. ประติมากรรมลอยตัวระดับชั้นประถมศึกษา
๒. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
๓. การแปรรูปอาหารระดับชั้นประถมศึกษา
๔. น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้นประถมศึกษา
๕. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชั้นประถมศึกษา
๖. อาหารจานเดียว(ประเภทเส้น) ขนมไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
๗. ประติมากรรมลอยตัวระดับชั้นมัธยมศึกษา
๘. ศิลสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๙. Cross  Word ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๐. ละครคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๒. ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๓. จักสานไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๔. โครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๕. จัดสวนถาดชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๖. การแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๗. น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๘. อาหารจานเดียว (ประเภทเส้น) ขนมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๙. การอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒๐. การเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒๑. การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
********************************************************************
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
๑. ศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษา
๒. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นประถมศึกษา
๓. โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
********************************************************************
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
๑. วาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษา
๒.  โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษา
********************************************************************
รางวัลชมเชยในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
๑. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษา
๒. Cross Word ระดับชั้นประถมศึกษา
๓. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๔. การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา   ๒๕๕๖

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับชาติ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
๑.  การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ  ระดับชั้นประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
๑.  การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้นประถมศึกษา
๒. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๓. ละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินในการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
๑. ละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
๑.  ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒. วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๓. ประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้นประถมศึกษา
๔. ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๕. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๖. จักสานไม้ไผ่  ระดับชั้นประถมศึกษา
๗. จักสานไม้ไผ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๘. แปรรูปอาหาร  ระดับชั้นประถมศึกษา
๙. แปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๐. โครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๑. อาหารจานเดียวประเภทข้าวและอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๒. สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๓.  ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  ระดับชั้นประถมศึกษา
๑๔. ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นประถมศึกษา
๑๕. สร้างหนังสืออิเล็คโทรนิค (E-book)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๖. ละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา
๑๗.  ละครคุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๘. นิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย
๑๙. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
๑.  เขียนภาพประเพณีไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒. การใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้นประถมศึกษา
๓. หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๔. การอ่านเล่าเรื่อง  การอ่านในใจ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๕. เรียงความคัดลายมือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๖. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย


รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง   ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
๑. สร้างภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา   ๒๕๕๗

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับชาติ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
๑. การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 -ป.3

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
๑. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3
๒. การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ป.1- ม.3

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
๑. การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษา
๒.  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๓.  ประกวดละครคุณธรรม  ป.๑- ม.๓
๔.  ประกวดละครประวัติศาสตร์  ป.๑- ม.๓
๕. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๖. การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑- ป.๓
๗.  การแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้นประถมศึกษา  ป.๔-ป.๖
๘.  ประติมกรรมลอยตัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๙. การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-booK) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๐. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๑. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นประถมศึกษา
๑๒. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๓. ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับประถมศึกษา
๑๔. ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษา
๑๕. แปรรูปอาหาร  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๖. แปรรูปอาหร ระดับชั้นประถมศึกษา
๑๗. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน  ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
๑.  การอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒. การแข่งชันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
๓. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษา
๔. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง   ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
๑. การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒. เครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้นประถมศึกษา
๓. ศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นประถมศึกษา
๔. ศิลสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๕. เขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๖. การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

 

กลับหน้าหลัก