ภารกิจของโรงเรียนวัดลานคา

โรงเรียนวัดลานคา   เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ     ได้แก่

1. ระดับก่อนประถมศึกษา   เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ อายุ 4 – 6  ขวบ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นอนุบาลปีที่ 2

2. ระดับประถมศึกษา   เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้   และคิดคำนวณโดยจัดให้แก่นักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 14

    ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษา   เป็นการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพและสามารถศึกษาต่อ ในระดับสูงต่อไป    ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนวัดลานคาโดยแยกตามเพศ และระดับชั้น

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 13 8 21 1
อนุบาล 2 7 10 17 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 15 25 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 14 37 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 17 30 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 16 15 31 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 13 41 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23 8 31 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8 21 29 1
รวมทั้งสิ้น 175 141 316 12

 

กลับหน้าหลัก